GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ
RABAT 10% NA PIERWSZE ZAKUPY

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

 

www.krolmateracy.pl

 

Obowiązuje od 1 lutego 2024 r.

 

 I. Stosowane definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem krolmateracy.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów przez Internet.
 2. Sprzedawca – SENPO sp. z o.o. sp.k., ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań, NIP: 7822887530; REGON: 38715849700000; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862450. Dane kontaktowe: sklep@krolmateracy.pl, tel. +48 535 151 151.
 3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 4. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie.
 5. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący– zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treść Sprzedawca przewiduje także alternatywne formy złożenia Zamówienia, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 11. Towar – wszystkie rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.
 12. Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 13. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.
 14. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta, Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Do towarów objętych gwarancją dołączone zostaną oświadczenia gwarancyjne Gwaranta.
 15. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca, jeśli to on złożył oświadczenie gwarancyjne.
 16. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu przeglądania ostatniego zamówienia, zarządzania adresami płatności i dostawy oraz zmiany hasła, etc.
 17. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail lub SMS, za jego uprzednią zgodą. Kupujący może wycofać zgodę w każdym czasie, bez wpływu na zgodność tego przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca jest podatnikiem VAT.
 4. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne, a na żądanie nabywcy faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia podając NIP nabywcy.
 5. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe, za wyjątkiem Towarów z wyprzedaży lub ekspozycji, które mogą nosić ślady użytkowania, o czym Kupujący jest informowany przed zakupem w opisie produktu.
 8. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

III. Formy płatności.

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. przedpłata – przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy w mBank S.A. numer konta: 10 1140 2004 0000 3602 8062 3023
  2. płatność online poprzez zewnętrzny system płatności umożliwiający przelewy online, przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard, BLIK poprzez zewnętrzny system płatności, tj.:
   • Przelewy 24 – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068), kapitał zakładowy: 4 500 000 zł, wpłacony w całości, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (serwis Przelewy24.pl),
   • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. (PayU),
   • PayNow – mBank S.A.,ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 728, NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237,
   • PayPo – PayPo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 1.075.650 złotych, numer NIP: 521- 37-05-997, numer REGON: 362485126,
   • Credit Agricole raty – na zakup Towarów o wartości powyżej 300 zł – Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000039887, NIP 657-008-22-74, kapitał zakładowy 1.023.607.600,00 zł w całości wpłacony.
  3. płatność za pobraniem – opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru w momencie dostawy przez wybranego przewoźnika (jeśli jest dostępna taka opcja).

 

IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. krolmateracy.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu przez Sklep niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Towaru do koszyka,
  2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
  4. wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  5. wybór formy dostawy,
  6. wybór formy płatności,
  7. akceptacja regulaminu Sklepu,
  8. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Kupują i płacę” lub o równoważnej treści.
 3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 6. Alternatywne metody złożenia Zamówienia:
  • poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem Messengera w mediach społecznościowych (Facebook),
  • kontakt telefoniczny ze Sklepem,
  • wysłanie wiadomości do Sprzedawcy na adres e-mail.

7.  W przypadku korzystania przez Kupującego z alternatywnych metod złożenia Zamówienia niezbędne jest:

  • dokładne wskazanie Towaru, który ma być przedmiotem Zamówienia (nazwa, symbol, dane techniczne, jak wymiary, kolor, etc.),
  • podanie danych koniecznych do realizacji Zamówienia takich jak: adres e-mail, imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres dostawy, numer telefonu,
  • wskazanie danych do wystawienia rachunku i/lub faktury, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak numer NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  • wybór sposobu dostawy spośród aktualnie dostępnych w Sklepie Sprzedawcy,
  • zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu sprzedaży online,
  • potwierdzenie w wiadomości e-mail/Messenger woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą z obowiązkiem zapłaty,
  • Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail lub wiadomość w komunikatorze dedykowanym mediom społecznościowym – Facebook/Messenger z podsumowaniem Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy (e-mail lub wiadomość w komunikatorze dedykowanym mediom społecznościowym – Facebook/Messenger) z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

8. Sprzedawca dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu online zapisanego w formie PDF, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

 

V. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w terminie od 24h do 18 tygodni, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność. Czas realizacji zamówienia dla wybranego Towaru podawany jest w opisie produktu oraz w koszyku.
 2. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 4. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są bezpłatnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a ewentualne koszty dodatkowe, które ponosi Kupujący dotyczą wyboru przez niego usług dodatkowych, jak montaż, wniesienie, etc. Koszty dodatkowe podane są do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem przez niego Zamówienia oraz na stronie: https://krolmateracy.pl/info/dostawa/
 5. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Konsument lub Klient-Konsument stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy. Ze względu na swój charakter w przypadku niektórych Towarów może nie być możliwe odesłanie ich w zwykłym trybie pocztą (np. wielkogabarytowe), co może się wiązać z wyższymi kosztami odesłania Towaru dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w posiadanie Towaru. Gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.
 3. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@krolmateracy.pl
 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, podając:
  1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta lub Klient-Konsumenta,
  2. nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
  3. datę otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Klient-Konsument,
  4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 9. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

VII. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Zwrot środków i odesłanie Towaru po odstąpieniu do umowy zawartej na odległość.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 3. Konsument lub Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 4. Zwroty Towaru należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy: SENPO sp. z o.o. sp.k., ul. Bolesława Krzywoustego 68, 61-144 Poznań.

 

IX. Zwrot kosztów dostawy przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:
  • Sprzedawca dostarczył Towar bezpłatnie,
  • Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości Zamówienia.

 

X. Uprawnienia konsumenckie w przypadku niezgodności Towaru z umową.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary zgodne z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową w szczególności, jeżeli:
  1. zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  3. występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia Towaru Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 4. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie. W celach dowodowych, Sprzedawca zaleca aby reklamacje dotyczące Towaru były wysyłane w formie pisemnej lub mailowej, na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@krolmateracy.pl
 5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  2. nazwę zakupionego Towaru,
  3. opis reklamacji,
  4. datę ujawnienia się niezgodności Towaru z umową,
  5. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres, w tym adres e-mail, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu niezgodności z umową.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 9. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim towar został nabyty.
 11. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument lub Klient-Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 13. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 15. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że dana cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Klient-Konsument lub Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego pola potwierdzającego akceptację na formularzu Zamówienia lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy, potwierdzającej taką akceptację.  
 16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Klient-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową ze względu na niemożność lub nadmierne koszty,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany lub z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 18. Konsument lub Klient-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Klient-Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

XI. Gwarancja.

 1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru lub Sprzedawcę, jeśli to on złożył oświadczenie gwarancyjne).
 2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową.

 

XII. Opinie konsumenckie w Sklepie.

 1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które dokonały zakupu Towaru w Sklepie.
 2. Wystawienie opinii o Towarach i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Towaru dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.
 3. Adresy e-mail osób, które wyrażą na to zgodę podczas składania Zamówienia oraz dane dotyczące transakcji (data, numer zamówienia, nazwa Towaru, etc.) zostaną udostępnione podmiotom trzecim w celu dokonania oceny przez serwisy służące do badania satysfakcji z zakupów konsumenckich, tj.:
  1. ceneo.pl – serwis prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781, REGON 365338986,
  2. zaufane.pl – serwis prowadzony przez Fabrykę e-biznesu spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313751, NIP 8133563947, REGON 180361630
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z ankieta umożliwiającą mu wystawienie opinii/oceny na temat Towaru lub Sklepu. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Towaru i/lub Sklepu.
 5. Przetwarzanie danych w tym celu i udostępnienie podmiotowi trzeciemu informacji o adresie e-mail Kupującego oraz zakupionych przez niego Towarach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. Sprzedawca publikuje na swojej stronie internetowej wybrane opinie Kupujących.
 7. Regulamin umieszczania opinii w serwisie Zaufane.pl: https://zaufane.pl/regulamin
 8. Regulamin umieszczania opinii w serwisie Ceneo.pl: https://info.ceneo.pl/regulamin

 

XIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego w celu złożenia i realizacji Zamówienia są przetwarzane na podstawie art; 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie: krolmateracy.pl/RODO

 

XIV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF (np. formularze, regulamin sklepu, etc.)
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

XV. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu przeglądania ostatniego zamówienia, zarządzania adresami płatności i dostawy oraz zmiany hasła, etc.
 2. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 3. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 4. Dane osobowe w celu założenia Konta w Sklepie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby której dane dotyczą.
 5. Kupujący, który dokonał rejestracji Konta może w każdej chwili wycofać zgodą na przetwarzane danych, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Kupujący może samodzielnie usunąć Konto lub złożyć Sprzedawcy dyspozycję jego usunięcia.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osób dokonujących rejestracji Konta w Sklepie: krolmateracy.pl/RODO

 

XVI. Newsletter.

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia Newslettera.
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych osób zapisujących się na newsletter: krolmateracy.pl/RODO

 

XVII. Formularz kontaktowy.

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się ze Sprzedawcą odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu przygotowania umowy, złożenia zapytania, etc.
 5. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności: krolmateracy.pl/RODO

 

 XVIII. Autorskie prawa majątkowe.

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć Towarów, opisów Towarów, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, opisów, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

 

XIX. Platforma ODR.

 1. Platforma ODR(Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

XX. Eparagon.

 1. Eparagon – jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
 2. Warunkiem wydania eparagonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża zgodę na wydanie eparagonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin.
 3. Sprzedawca wydaje eparagon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
 4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie wystawienia i wydania eparagonu.

 

XXI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 3. Konsument posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.